پلان های روتین کانکس

پلان های روتین شامل کانکس 2.40*4 – 2.40*6 – 3*6 – 2.40*12 – 3*12 میباشد 
که هم به صورت سالن و هم به صورت آبدارخانه طراحی گردیده است.
نمونه هایی از این پلان ها

پلان های 4 متری

پلان های 6 متری

پلان کانکس 2.40*6 سالن
پلان کانکس 2.40*6 آبدارخانه
پلان کانکس 3*8
پلان کانکس 3*6 - پانلی
پلان کانکس 3*6 - پانلی

پلان های 12 متری

پلان های 10 متری

کانکس 3 * 10 - 2 اتاقه با آبدارخانه
کانکس 2.40 * 10 - سالن