پلان سرویس بهداشتی

کانکس سرویس بهداشتی به صورت تک چشمه تا چند چشمه ساخته می شود. و بر اساس چشمه تقسیم بندی می شوند  که بصورت کامل در کانکس سرویس بهداشتی توضیح داده شده است.
پلان های مربوط به سرویس بهداشتی به صورت تک چشمه تا چند چشمه ارائه داده شده است.
پلان های تک چشمه معمولا در ابعاد 1.20 * 1.20  –  1.30 * 1.50 – 1.50 * 1.50  ساخته می شود.
سرویس های بهداشتی هم به صورت راهرو دار و هم به صورت بدون راهرو ساخته می شود.

 

سرویس بهداشتی تک چشمه - 1.30 * 1.50
سرویس بهداشتی تک چشمه - 1.20 * 1.20
سرویس بهداشتی 2 چشمه بدون راهرو - 1.50 * 2.57
سرویس بهداشتی 2چشمه با مخزن - 1.50 * 2.60
سرویس بهداشتی 3چشمه بدون راهرو - 1.18 * 3.39
کانکس 3چشمه با راهرو - سرویس ایرانی یا فرنگی
کانکس 3چشمه با راهرو - حمام