پلان ساختپلانها یا همان پلان اجرایی نقشه کانکس طبق ابعاد خاص یا معمولی میباشد و در ابعاد مختلف با رعایت طول و عرض و حمل های ترافیکی میباشد.

پلان کانکسها، جانمایی پنجره ها ،درب ها و رعایت کردن ساخت چه طبق سفارش و چه طبق ساختن کانکسهای روتین میباشد.نشان دادن تمامی جهات و زاویه های گوناگون باز وبسته شدن درها،پنجره ها ودرهای داخلی کانکس یا ساختمان پیش ساخته در پلان مشخص است. ارتفاع از کف کانکس برای ساخت دقیقا باید نشان داده شود که قبل از ساخت اگر تغییری بخواهد از طرف خریدار صورت گیرد قبل از ساخت اسکلت قابل حل باشد.

شیب سقف کانکسها در پلان مشخص است. شیب سقف طبق آن محلی که باید کانکس تخلیه شود در پلان نشان داده میشود تا کاربر بتواند تمامی زوایا را در نظر بگیرد برای استفاده بهینه از جایی که کانکس تخلیه میشود 100 % قبل از ساخت با رویت پلان آن ساخت کانکس دقیقا و بدون عیب و نقص انجام میشود .

در پلان ساخت کانکسها در کیوسک نگهبانی ، دور تا دور آن از پنجره برای دید کافی استفاده میشود که باید طول و عرض و ارتفاع پنجره در پلان مشخص شود و تمامی موارد و سایز بندی در پلان کانکس باید نشان داده شود علاوه بر پلان یک کانکس نقشه های سه بعدی کاملا تمامی زاویه ها را برای درک ساخت در یک کانکس یا یک خانه پیش ساخته به وضوح مشخص است و قبل از ساخت آن پیش زمینه ای برای اسکلت بندی و جوشکاری می دهد که اگر مشکلی باشد با طراحی جدید قابل رفع باشد .